czwartek, 12 września 2013

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO - ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE KONROLI UKŁADÓW POMIAROWO - ROZLICZENIOWYCH

Ustawą z dnia 26.07.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 984), o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 11.09.2013 r.  doprecyzowano przepisy regulujące procedurę przeprowadzania przez przedsiebiostrwo energetyczne kontroli układów pomiarowo rozliczeniowych. Zmiany w tym zakresie wyraźnie doprecyzowują zarówno zakres przeprowadzanej kontroli jak i jej przebieg. Do określonego w art. 6 ust. 1 zakresu  przeprowadzanej kontroli dodano "kontrolę legalności pobierania paliw lub energii". Zatem po zmianie przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii przeprowadza kontrolę legalności pobierania paliw lub energii, kontrolę układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymania zawartych umów oraz prawidłowości rozliczeń.
W art. 6 ust. 2 i 3 doprecyzowano, dość lakonicznie dotychczas określony sposób przystapienia do kontroli i zawiadomienia kontrolowanego. Przepisy w obecnym brzmieniu nakazują kontrolującym doręczenie kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazanie legitymacji służbowej. Określono również sposób postępowania w przypadku nieobecności kontrolowanego. W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacja służbowa mogą być okazane innemu pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.61) lub przywołanemu świadkowi. W takim przypadku upoważnienie doręcza się niezwłocznie kontrolowanemu, nie później jednak niż trzeciego dnia od dnia wszczęcia kontroli. W tym miejscu muszę przyznać, iż nie do końca rozumiem to odwolanie do art. 97 Kodeksu Cywilnego. Przepis ten stanowi, iż osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa. Jak wyraźnie wynika z treści przytoczonego przepisu, domniemacie umocowania dotyczy tylko czynności prawnych dokonywanych z klientami danego przedsiębiorstwa, a cel tego przepisu związany jest ściśle z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa obrotu. Moim zdaniem uznanie pracownika kontrolowanego za osobę, o której mowa w art 97 kodeksu cywilnego nie daje podstaw do uznania go za osobę upoważnioną do reprezentowania kontrolowanego w zakresie przeprowadzancyh czynności kontrolnych przez przedstawicieli przedsiębiorstwa energetycznego.

Przebieg przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, który zawiera w szczególności:
1) wskazanie nazwy albo imienia i nazwiska oraz adresu kontrolowanego;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego;
4) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
5) opis stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli;
6) opis załączników;
 7) informację o pouczeniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.

 Ustawą z dnia 26.07.2013 r wprowadza również zmiany w zakresie uprawnień przedsiębiorstwa energetycznego do wstrzymania dostarczania energii. Temu poświęcony będzie następny post.


2 komentarze:

  1. Warto zdawać sobie z tego sprawę. Jestem pod wielkim wrażeniem Twojego bloga i z przyjemnością dodam go do mojej bazy najlepszych polskojęzycznych blogów o prawie http://the-best-of-law.blogspot.com/. Liczę na długotrwałą współpracę. Pozdrawiam, Piotr.

    OdpowiedzUsuń
  2. Bardzo dziękuję za pozytywny komentarz.
    Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń